Tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua năm học 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT YÊN DŨNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NỘI HOÀNG

 
 
 

Số: 97/TC-THNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Nội Hoàng, ngày        tháng 10 năm 2020

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA CB, GV, NV

Năm học 2020-2021

 
 

 

Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và tình hình thực tế của trường tiểu học Nội Hoàng,

Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trường Tiểu học Nội Hoàng ban hành tiêu chí xếp loại thi đua khen thưởng cho CB, GV, NV nhà trường năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

A. ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ (100 điểm)

1. Tinh thần, thái độ làm việc (10 điểm)

- Luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành, trường. Luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động của nhà trường (bao gồm cả ngày công, giờ giấc).

- Có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt việc phòng, chống các hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí.

- Đảm bảo việc thực hiện các buổi trực lãnh đạo có hiệu quả       

- Đảm bảo các buổi sinh hoạt lãnh đạo, cơ quan, đoàn thể

- Theo dõi và chỉ đạo các hoạt động của các bộ phận được phân công phụ trách

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện (20 điểm)

- Xây dựng kế hoạch công tác thuộc lĩnh vực phụ trách, cụ thể chi tiết đến từng tháng, tuần, ngày.

-  Kế hoạch công tác đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn, chính xác, tính khả thi.

- Kế hoạch phải có biện pháp rõ ràng, có tính sáng tạo đảm bảo đỡ tốn kém về vật chất, thời gian, con người… đạt kết quả cao.

- Có tính phối hợp, kiểm tra, giám sát, tư vấn, thúc đẩy, uốn nắn, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện kế hoạch để đạt kết quả cao nhất.

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Phân công công việc cụ thể, chi tiết

3. Công tác tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, tư vấn, rút kinh nghiệm (30 điểm).

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nội bộ nhà trường theo đúng kế hoạch, tiến độ. Mỗi đợt Kiểm tra phải đảm bảo theo đúng quy trình (trước, trong và sau). Sau mỗi lần kiểm tra thúc đẩy được các hoạt động trong nhà trường tiến bộ hơn.

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ

- Có biện pháp kiểm tra nâng cao hiệu quả quá trình thực hiện nhiệm vụ

- Kiểm tra tư vấn 100% các nội dung công việc được giao

4. Hiệu quả công tác (40 điểm)

- Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả cao;

- Hoàn thành công việc đảm bảo thời gian và chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ đột xuất.

- Có đầy đủ hồ sơ lưu việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ

- Có phương pháp quản lí khoa học.

- Có sáng tạo về hình thức và nội dung trong lĩnh vực quản lí .

- Các báo cáo, tổng hợp, đề kiểm tra, biểu điểm, đáp án…đảm bảo tính chính xác cao, khoa học, cập nhật, thời gian, thời điểm… đúng biểu mẫu, quy định. 

B. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN (100 điểm)

1. Phẩm chất, đạo đức, lối sống (10 điểm)

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, nội quy quy định của ngành cũng như của nhà trường. Không gây mất đoàn kết nội bộ, không có đơn thư khiếu nại tố cáo.

- Giao tiếp ứng sử văn hóa; không xúc phạm thân thể, tinh thần học sinh; không gây phiền hà cho PH và HS. Ăn mặc trang phục đảm bảo đúng quy định.

2. Ngày công và kỷ luật lao động (10 điểm)

- Thực hiện ngày công theo quy định kể cả hội họp, ngoại khóa, chào cờ, giao ban…

- Nghỉ ốm, nghỉ việc riêng, đổi buổi, đổi tiết phải báo cáo xin phép Hiệu trưởng và được sự đồng ý mới được nghỉ.

- Giờ giấc: GV trực ban đến trước duy trì thời gian từ khi truy bài. Các GV khác phải đến từ khi học sinh truy bài.

- Lên lớp đúng giờ; đi muộn, về sớm phải có lý do được BGH cho phép kể cả các buổi họp, sinh hoạt ngoại khóa.

3. Thực hiện công tác chuyên môn (10 điểm)

- Giảng dạy đủ số tiết theo quy định.

- Đánh giá, xếp loại HS chính xác, hoàn thành hồ sơ theo quy định.

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ, nhóm, trường và cấp trên tổ chức. Chuẩn bị ý kiến góp ý cho giờ dạy hiệu quả.

- Có đủ hồ sơ như giáo án, báo giảng, dự giờ theo quy định, được cập nhật thường xuyên khoa học

- Sử dụng đồ dùng dạy học thường xuyên. Trong năm học tự làm ít nhất 2 đồ dùng dạy học có gía trị thể hiện tính mới, sáng tạo.

4. Các loại vở, sản phẩm của học sinh lớp mình, môn học mình phụ trách (10 điểm)

- Học sinh có đủ sách, vở, đồ dùng học tập theo quy định.

- Vở của HS ghi chép rõ ràng, sạch sẽ, có nhận xét đánh giá của giáo viên thường xuyên.

- Sản phẩm của học sinh hoàn thành sau mỗi giờ học, tháng, học kì được trưng bày lưu trữ đảm bảo thể hiện tính sáng tạo.

5. Kiến thức, kĩ năng, năng lực và phẩm chất của học sinh (10 điểm)

- Lớp phụ trách đạt kết quả cao trong các đợt kiểm tra định kì theo hướng dẫn của phòng GD&ĐT.

- Các năng lực, phẩm chất của HS được hình thành và thể hiện trong các hoạt động học tập, bảo vệ của công, hoạt động ngoại khóa ...

6. Kết quả các cuộc thi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh (10 điểm)

- Lớp đạt kết quả cao trong các cuộc thi theo đợt thi đua mà trường, đoàn đội phát động như văn nghệ, báo tường, tổ chức trung thu, trang trí lớp ...

- Các đội tuyển học sinh cá nhân được phân công phụ trách tham gia thi cấp huyện, cấp tỉnh về TDTT đạt kế hoạch giao.

7. Kết quả hoạt động ngoại khóa, vệ sinh (10 điểm)

- Xếp loại thi đua của lớp hàng tháng, học kì, năm học đạt kết quả cao.

- Các công trình măng non được phân công chăm sóc xanh, sạch, đẹp phát huy hiệu quả trong cả năm học.

8. Công tác tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ (10 điểm)

- Thường xuyên học tập nâng cao trình độ thông qua BDTX, sử dụng công nghệ thông tin, cập nhật thông tin, sử dụng email.

- Có bài viết về hoạt động chuyên môn, ngoại khóa chất lượng đảm bảo theo quy định mỗi tháng 01 bài viết gửi về hòm thư điện tử chung và email của 3 đ/c trong BGH.

- Tham gia học tập chính trị hè, chuyên môn do cấp trên tổ chức đạt kết quả cao, có tính lan tỏa.

9. Kết quả năng lực chuyên môn của bản thân trong năm học (10 điểm)

- Đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường được 10 điểm.

- Đạt giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở được 20 điểm.

- Đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh được 30 điểm.

10. Các công tác khác (10 điểm)

- Tham gia các phong trào như ủng hộ các loại quỹ, hiến máu tình nguyện ... đạt kết trên giao. 

- Thực hiện công tác phổ cập, tự đánh giá đạt tiến độ và kế hoạch.

- Làm tốt công tác khác khi được Lãnh đạo nhà trường phân công.

- Thực hiện tốt công tác của Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn giao.

- Các công việc kiêm nhiệm được phân công hoàn thành tốt.

C. ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN (100 điểm)

1.Tinh thần, thái độ làm việc (10 điểm)

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, nội quy quy định của ngành cũng như của nhà trường.

- Phong cách, giao tiếp ứng sử văn hóa; không xúc phạm thân thể, tinh thần học sinh; không gây phiền hà cho PH và HS.

- Tinh thần thái độ làm việc tập trung không làm việc riêng, nghiêm túc, ân cần, khiêm nhường

          2. Ngày công và kỷ luật lao động (10 điểm):

- Thực hiện ngày công theo quy định kể cả hội họp, ngoại khóa, giao ban…

- Làm việc tuân thủ theo giờ hành chính và theo từng nhiệm vụ cụ thể; đi muộn, về sớm phải có lý do được BGH cho phép kể cả các buổi họp, sinh hoạt ngoại khóa.

3. Quản lý công văn, hồ sơ (10 điểm)

- Tiếp nhận và sử lý công văn đi, đến theo đúng quy trình, ghi chép, cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác.

- Công văn đi: Kiểm tra thể thức văn bản, kỹ thuật trình bày, vào số ngày tháng, chuyển giao đúng nơi, đảm bảo thời gian quy định.

- Công văn đến: Vào sổ, trình Hiệu trưởng chuyển giao tới người nhận.

- Sắp xếp, quản lý công văn lưu trữ đảm bảo an toàn, khoa học. Gìn giữ hồ sơ không để mất mát, hư hỏng.

4. Quản lý tài sản (10 điểm)

- Cập nhật số lượng, chất lượng, hao mòn… tài sản nhà trường thường xuyên đảm bảo 100% số tài sản hiện có phải có tên trong sổ theo dõi.

- Tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa, điều chuyển, thu hồi và xử lý tài sản theo quy định.

- Chịu trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn tài sản.

6. Thực hiện nhiệm vụ được giao (50 điểm).

a) Kế toán:

- Tính lương và các khoản phụ cấp hàng tháng và trình lên lãnh đạo duyệt; chi trả lương và các chế độ chính sách cho CB, GV, NV trước ngày 20 hàng tháng; chi trả hỗ trợ chi phí học tập cho HS kịp thời.

- Hoàn thành hồ sơ thu – chi trong nhà trường theo đúng quy định

- Tiếp nhận và xử lý các trường hợp báo cáo về tình trạng của nhân viên: ốm đau, hiếu hỉ, thai sản...

- Lập và theo dõi chế độ đãi ngộ đảm bảo quyền lợi cho nhân viên

b) Y tế học đường:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động y tế cho năm học, trình lãnh đạo phê duyệt và tổ chức thực hiện.

 - Sơ cứu và xử lý các bệnh thông thường, quản lý tủ thuốc và dụng cụ y tế.

 - Tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ, quản lý hồ sơ sức khỏe của giáo viên và học sinh.

 - Tổ chức các chương trình y tế đưa vào trường học.

- Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường chỉ đạo thực hiện các yêu cầu về vệ sinh trương học, vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP, vệ sinh trường nội trú, bán trú theo qui định đã ban hành của Bộ GD&ĐT.

c) Văn thư, thủ quỹ

- Thu nộp các loại quỹ đúng quy định.

- Hoàn thiện các loại bảo hiểm thân thể, y tế cho CB, GV, NV và học sinh đúng thời gian quy định.

- Báo cáo kịp thời các nội dung của đơn vị bằng thư điện tử và bản dấu đỏ.

7. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác (10 điểm)

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc, có chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất

- Có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

- Có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

D. CÁCH ĐÁNH GIÁ – BÌNH XÉT THI ĐUA

1. Các trường hợp không được bình xét thi đua

- Không tuân thủ các quy định, vi phạm quy chế chuyên môn

- Không đảm bảo ngày giờ công làm việc trong tháng, năm học.

- Có đơn thư khiếu nại

2.  Cách tính điểm, bình xét thi đua

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Từ 90 điểm trở lên.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Từ 70 điểm đến 89 điểm.

- Hoàn thành nhiệm vụ: Từ 50 điểm đến 69 điểm.

- Không hoàn thành nhiệm vụ: Dưới 50 điểm.

3. Thời gian xét thi đua:

- Mỗi đợt thi đua tổ bình xét một lần, có hồ sơ lưu trữ. Hội đồng thi đua khen thưởng mỗi năm họp bình xét thi đua 4 lần vào 4 đợt thi đua trên cơ sở của các tổ.

- Đợt 1 từ đầu năm học đến hết đợt thi đua 20/11.

- Đợt 2 từ sau 20/11 đến hết học kì 1.

- Đợt 3 từ đầu học kì 2 đến hết 26/3/2020.

- Đợt 4 từ sau 26/3/2020 đến kết thúc năm học.

4. Thủ tục xét thi đua:

- Mỗi cán bộ, giáo viên tự đánh giá cho điểm và xếp loại.

- Các giáo viên không chủ nhiệm không đủ các nội dung để xét sẽ chia đều các nội dung còn thiếu vào các nội dung còn lại.

- Họp tổ thông qua kết quả tự xếp loại, đồng thời tổ tiến hành xếp loại và bình xét thi đua từng thành viên (Có biên bản và lập danh sách đề nghị HĐ thi đua xét thi đua).

- HĐ thi đua tiến hành xét đề nghị của các tổ và duyệt kết quả.

- Th­ường trực HĐ thi đua lập danh sách đề nghị cấp trên công nhận.

Trên đây là tiêu chí xếp loại thi đua năm học 2020-2021, đề nghị các tổ chuyên môn, cá nhân nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc./.

 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Hiền

TM. HỘI ĐỒNG THI ĐUA NHÀ TRƯỜNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI ĐUA

 

 

 

 

Dương Thanh Miện

 

Bài viết liên quan