QUYẾT ĐỊNH V/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trường tiểu học Nội Hoàng năm học 2021-2022

PHÒNG GD&ĐT YÊN DŨNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC NỘI HOÀNG

 
  
 

Số: 78/QĐ-THNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  
 

Nội Hoàng, ngày 15 tháng 10  năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

trường tiểu học Nội Hoàng năm học 2021-2022

 
 

 

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành theo thông tư số 28/2020/TT/BGD&ĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của ông/bà Chủ tịch CĐCS trường TH Nội Hoàng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường tiểu học Nội Hoàng gồm các ông (bà):

(có tên trong danh sách đính kèm)  

Điều 2. Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường tiểu học Nội Hoàng có nhiệm vụ:

- Tham mưu, đề xuất cho Chi bộ và thủ trưởng cơ quan những chủ trương, giải pháp quan trọng liên quan đến việc cụ thể hóa các chỉ đạo của cấp trên về việc tổ chức thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan sát với tình hình thực tế; phối hợp, điều hành, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các bộ phận trong việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

- Nhiệm vụ của từng thành viên do Trưởng ban phân công.

Điều 3. Các Tổ chuyên môn trong nhà trường và các thành viên có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

                    

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để th/hiện);

- Wbsite của trường;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Dương Thanh Miện

 

DANH SÁCH KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ

Trường tiểu học Nội Hoàng năm học 2021-2022

(Đính kèm QĐ số 78/QĐ-THNH ngày 15/10/2021 của HT trường tiểu học Nội Hoàng)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Dương Thanh Miện

BTCB - Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

2

Phan Thế Hùng

P.BTCB - P.HT

P.Trưởng ban

 

3

Phan Thị Thanh Hiền

CTCĐCS

Thành viên

 

4

Nguyễn Thị Len

TT Tổ 1

Thành viên

 

5

Nguyễn Hồng Dương

TPT Đội

Thành viên

 

6

Nguyễn Thị Vân

TT Tổ 4-5

Thành viên

 

7

Trần Thị Thảo

TB TTND

Thành viên

 

8

Đỗ Thị Thu Ngọc

TT Tổ HC

Thành viên

 

9

Thân Thị Ly

BTCĐ TN

Thành viên

 

 

(Danh sách này có 9 thành viên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ

NĂM HỌC 2021 - 2022

(Đính kèm QĐ số 78/QĐ-THNH ngày 15/10/2021 của HT trường tiểu học Nội Hoàng)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ trong ban

Nhiệm vụ phân công

1

Dương Thanh Miện

BTCB - Hiệu trưởng

Trưởng ban

Chỉ đạo chung

2

Phan Thế Hùng

P.BTCB - P.HT

P.Trưởng ban

BC, triển khai QCDC

3

Phan Thị Thanh Hiền

CTCĐCS

Thành viên

Triển khai trong Công đoàn

4

Nguyễn Thị Len

TT Tổ 1

Thành viên

KT giám sát thực hiện

5

Nguyễn Hồng Dương

TPT Đội

Thành viên

Triển khai QCDC học sinh

6

Nguyễn Thị Vân

TT Tổ 4-5

Thành viên

Thư ký

7

Trần Thị Thảo

TB TTND

Thành viên

Kiểm tra, giám sát thực hiện

8

Đỗ Thị Thu Ngọc

TT Tổ HC

Thành viên

Phụ trách tài chính

9

Thân Thị Ly

BTCĐ TN

Thành viên

Triển khai trong Chi đoàn