KẾ HOẠCH Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm học 2021-2022

PHÒNG GD&ĐT YÊN DŨNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC NỘI HOÀNG

 
  
 

Số: 79/KH-THNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  
 

Nội Hoàng, ngày 15 tháng 10  năm 2021

 

         

KẾ HOẠCH
Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm học 2021-2022

 
 

 

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường;

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của trường tiểu học Nội Hoàng,

Trường tiểu học Nội Hoàng xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế DCCS trong năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Thực hiện quy chế dân chủ toàn diện trên các lĩnh vực: xây dựng kế hoạch năm học và các giai đoạn thực hiện của đơn vị; xây dựng kỷ cương nề nếp; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện chủ đề năm học Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1Quán triệt tinh thần của Quy chế dân chủ tới toàn thể đơn vị cũng như phụ huynh học sinh ngay từ những ngày đầu năm học. Thông qua các buổi họp, giáo viên và phụ huynh học sinh hiểu được vai trò trách nhiệm của mình trong việc xây dựng soạn thảo các nghị quyết có liên quan tới các cá nhân, tập thể nhà trường. Trên cơ sở đó có thể giám sát việc thực hiện của các tổ chức cũng như của nhà trường để có ý kiến, kiến nghị  khi có vấn đề sai sót. Thời gian thực hiện  trong tháng 09 năm 2021.

2. Tổ chức cho giáo viên học tập Quy chế dân chủ và Luật Khiếu nại tố cáo bên cạnh việc học Điều lệ, Luật Giáo dục … Qua đó giúp giáo viên hiểu rõ ý nghĩa mục đích của luật, quyền hạn nghĩa vụ của mỗi cá nhân trong cơ quan đơn vị. Đưa nhiều ví dụ điển hình hoặc những tình huống dễ xảy ra để giáo viên xử lí rút kinh nghiệm.

3. Cung cấp cho giáo viên những tài liệu, văn bản của Chính phủ có liên quan tới Quy chế dân chủ  giúp giáo viên tự nghiên cứu nâng cao hiểu biết.

4. Mỗi cán bộ giáo viên, mỗi phụ huynh học sinh, cán bộ các tổ chức trong nhà trường phải thực sự là những người tuyên truyền hướng dẫn giải thích cho phụ huynh học sinh và các thành viên trong tổ chức của mình hiểu biết về pháp luật về những chủ trương và hoạt động của nhà trường.

5. Lãnh đạo nhà trường cùng các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên  có trách nhiệm cung cấp dự thảo, nghị quyết, các chương trình hành động trong từng giai đoạn và cả năm học cho giáo viên, phụ huynh học sinh cùng các đoàn viên của mình được biết. Thông qua thảo luận nghiêm túc từ cơ sở, lãnh đạo sẽ thu thập ý kiến đóng góp để tham khảo và dân chủ thảo luận, từ đó xây dựng một dự thảo sát thực tế hơn, phù hợp hơn.

6. Nhà trường có trách nhiệm cung cấp cho giáo viên và Ban đại diện cha mẹ học sinh về mục tiêu, nhiệm vụ năm học cùng các biện pháp thực hiện nhiệm vụ  ngay từ những ngày đầu tiên của năm học. Tổng hợp các nguồn thông tin đóng góp ý kiến thông qua hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh, hội nghị cán bộ viên chức đề ra một bản nghị quyết mang tính khoa học và tính thực tiễn. Mọi thành viên phải có trách nhiệm thực hiện theo nghị quyết một cách nghiêm túc.

7. Thực hiện nghiêm túc chế độ thu chi theo luật tài chính. Các khoản thu, các đối tượng được miễn giảm phải được công khai trước Hội đồng sư phạm. Các khoản chi phải đúng mục đích; các chứng từ phải minh bạch rõ ràng. Những vấn đề chi lớn phải được thảo luận dân chủ. Quyết toán tài chính phải được công khai sau mỗi năm học.

8. Tạo điều kiện thuận lợi cho ban Thanh tra nhân dân làm việc: Cung cấp số liệu, các văn bản nghị quyết…, lãnh đạo nhà trường và các tổ chức phải có tinh thần tự phê bình nghiêm túc, tiếp thu những ý kiến đóng góp để điều chỉnh hoạt động của mình.

9. Quản lí chuyên môn  cũng phải trên cơ sở coi trọng  tính dân chủ: Các hoạt động xây dựng kế hoạch chuyên môn ngoài những yêu cầu của cấp trên, có thể tổ chức cho giáo viên bàn bạc, thảo luận, sắp xếp thực hiện hợp lý.

10. Tính dân chủ cũng phải được thể hiện rõ nét trong việc khen thưởng và kỉ luật học sinh. Học sinh được quyền bày tỏ ý kiến nguyện vọng của mình. Giáo viên có quyền  được đề nghị  lên Hội đồng thi đua khen thưởng hoặc Hội đồng kỉ luật những vấn đề liên quan tới học sinh mình phụ trách. Cha mẹ học sinh sẽ được nhà trường cung cấp cho những thông tin cần thiết. Hội đồng thi đua khen thưởng hoặc Hội đồng kỉ luật phải có đủ các thành phần theo quy định. Kết luận của hội đồng phải là tiếng nói chung của các thành viên.

11. Công tác kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề giáo viên phải có chương trình kế hoạch rõ ràng trong nghị quyết hội đồng sư phạm đầu năm học. Nội dung yêu cầu, cách thức kiểm tra, cách xử lí kết quả kiểm tra phải được tuyên truyền cho giáo viên hiểu rõ. Giáo viên  phải được có thời gian chuẩn bị đón đoàn kiểm tra . Tuy vậy thời điểm kiểm tra có thể được báo trước ngắn hạn hoặc dài hạn do lãnh đạo nhà trường hoặc các tổ chức quyết định.

12. Công tác thi đua khen thưởng của giáo viên  phải được công khai rõ ràng. Bình xét thi đua giáo viên được tổ chức theo đơn vị tổ sau đó chuyển về ban Thi đua nhà trường thảo luận quyết định. Trước khi ra quyết định chính thức, ý kiến của cá nhân liên quan sẽ được ban Thi đua cân nhắc lần cuối.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Nhà trường cùng ban Chấp hành Công đoàn xây dựng Kế hoạch thực hiện QCDC ở cơ sở.

- Triển khai thực hiện cuộc vận động tới toàn thể CB-GV-NV, phụ huynh HS.

- Công khai những vấn đề mà CB-GV-NV-HS được biết, được giám sát theo quy trình.

- Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại tố cáo của CB-GV, của PHHS.
- Ban Thanh tra Nhân dân có kế hoạch kiểm tra trong năm học.

 

Nơi nhận:

- CB, GV, NV (để th/hiện);

- Wbsite của trường;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Dương Thanh Miện