BÁO CÁO Tổng kết Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”

`UBND TỈNH BẮC GIANG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 

        Số: 194/BC-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

Bắc Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2021

 

BÁO CÁO

Tổng kết Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến,

giáo dục pháp luật trong nhà trường”

                              

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021 (Chương trình 705); Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 (Kế hoạch 3957); Công văn số 2327/BGDĐT-PC ngày 04/6/2021 của Bộ GD&ĐT về việc tổng kết Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” (Đề án 1928),  Sở GD&ĐT Bắc Giang báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC  PHỐI HỢP, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI

Thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường”, Sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL theo tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn, cụ thể:

- Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”;

- Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ t­ướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

- Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021;

- Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021

- Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80- KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

- Kế hoạch số 2457/KH-UBND ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Kế hoạch số 4808/KH-UBND ngày 30/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang...

1. Công tác ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện

          Sở GD&ĐT đã xây dựng các kế hoạch, chương trình, nội dung công tác PBGDPL gửi tới tất cả các đơn vị, trường học trong toàn tỉnh, cụ thể:

- Kế hoạch số 05/KH-SGDĐT ngày 23/01/2017 về việc chỉ đạo và thực hiện công tác PBGDPL năm 2017 của ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang;

- Kế hoạch số  06/KH-SGDĐT ngày 15/01/2018 về việc chỉ đạo và thực hiện công tác PBGDPL năm 2018 của ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang;

- Kế hoạch số 12/KH-SGDĐT ngày 31/01/2019 về việc chỉ đạo và thực hiện công tác PBGDPL và theo dõi thi hành pháp luật của ngành giáo dục và đào tạo Bắc Giang năm 2019;

- Kế hoạch số 16/KH-SGDĐT ngày 07/02/2020 về việc PBGDPL và theo dõi thi hành pháp luật năm 2020;

- Kế hoạch số 75/KH-SGDĐT ngày 31/12/2020 về việc PBGDPL và theo dõi thi hành pháp luật năm 2021;…

Mặt khác, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh-Truyền hình ... xây dựng các chương trình phối hợp liên ngành để thực hiện công tác PBGDPL nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên; nhằm ngăn ngừa các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.

           2. Việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án 1928

UBND tỉnh giao cho Sở GD&ĐT là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Đề án 1928, phối hợp với các Sở Tư pháp; Lao động thương binh và Xã hội; Tài chính; Tỉnh đoàn, Công an tỉnh; Đài Phát thanh-Truyền hình ...vv tổ chức thực hiện Đề án 1928. Triển khai Đề án 1928, Sở GD&ĐT đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- Triển khai thực hiện việc dạy đầy đủ chương trình giáo dục công dân đã được Bộ GD&ĐT quy định.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật, văn bản dưới luật quan trọng, liên quan trực tiếp đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, người học và cha mẹ người học. Trong đó đặc biệt chú trọng phổ biến các quy định pháp luật về cán bộ, công chức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; thực hiện quy chế dân chủ; hội nhập quốc tế ...vv. Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với việc triển khai học tập các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kết hợp giữa giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức; kết hợp giáo dục pháp luật gắn với việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

- Xây dựng tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật trong thư viện ở tất cả các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho việc nghiên cứu chỉ đạo, giảng dạy, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ PBGDPL ở các đơn vị, trường học; tổng kết công tác PBGDPL từ cơ sở.

3. Việc bố trí kinh phí triển khai thực hiện Đề án 1928

Nguồn kinh phí thực hiện đ­ược lấy từ nguồn kinh phí chi cho công tác PBGDPL theo Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang quy định nội dung và mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cụ thể:

- Năm 2017, 2018, 2019 các đơn vị, trường học trong toàn ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã chi 1.913.405.000 đồng trang bị  từ 07 đến 10 đầu sách để bổ sung cho tủ sách, ngăn sách pháp luật của các đơn vị, trường học.

- Năm 2020, 2021 các đơn vị, trường học trong toàn ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã chi 2.915.970.000 đồng trang bị thêm 05 đến 08 đầu sách để bổ sung cho tủ sách, ngăn sách pháp luật của các đơn vị, trường học.

Ngoài kinh phí PBGDPL được bố trí từ ngân sách Nhà nước; các đơn vị, trường học còn khai thác một số nguồn kinh phí khác như kinh phí an toàn giao thông; phòng chống ma tuý; Xã hội hóa giáo dục nhằm trang bị cơ sở vật chất, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên để tổ chức các hoạt động PBGDPL.

4. Công tác kiểm tra, đôn đốc PBGDPL

- Công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ PBGDPL của cơ sở được Sở GD&ĐT tiến hành thường xuyên, được lồng ghép vào nội dung thanh tra của các đoàn thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành các đơn vị, trường học. Ngoài ra Sở còn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo sự phân công của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của tỉnh.

- Thông qua các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, kiểm tra công tác quản lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục; Sở GD&ĐT đã cụ thể hóa và kiểm tra công tác phổ biến, quán triệt của cơ quan quản lý giáo dục, thủ trưởng cơ sở giáo dục đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các văn bản quy phạm pháp luật thành một nội dung đánh giá hoạt động giáo dục của cơ sở.

- Sở GD&ĐT chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo về công tác PBGDPL hai lần trong một năm học (lồng ghép trong báo cáo công tác pháp chế vào dịp sơ kết học kỳ I và tổng kết năm học).

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác chỉ đạo

- Công tác PBGDPL ở Sở GD&ĐT được giao cho một Phó Giám đốc Sở chỉ đạo và một cán bộ lãnh đạo Thanh tra phụ trách; một cán bộ Thanh tra có bằng cử nhân Luật làm cán bộ chuyên trách (báo cáo viên pháp luật của tỉnh).

- Các đơn vị, trường học trực thuộc Sở GD&ĐT báo cáo viên pháp luật được lấy từ giáo viên môn Giáo dục công dân.

- Ở Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố đều bố trí một chuyên viên phụ trách công tác PBGDPL; các báo cáo viên pháp luật được lấy từ cơ sở giáo dục (là giáo viên môn Giáo dục công dân).

2. Xây dựng đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân

- Các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (bậc THCS, THPT, TCCN, CĐ) từng bước được bố trí đủ số lượng giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân, môn Pháp luật. 

- Từ năm 2017 đến năm 2021, ngoài việc tổ chức các lớp, các hội nghị tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn; công tác coi thi, chấm thi, thanh tra thi, Sở GD&ĐT đã mở các lớp tập huấn (mời báo cáo viên của Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban phòng chống tham nhũng của tỉnh…) tập huấn cho thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, chủ tịch công đoàn, cộng tác viên thanh tra, tr­ưởng ban thanh tra nhân dân và các báo cáo viên pháp luật cho các phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc. Cụ thể: đã mở được 31 lớp tập huấn nghiệp vụ cho cộng tác viên thanh tra (01 lớp cấp tỉnh với 250 người và 30 lớp của các phòng GD&ĐT); mở 15 lớp tập huấn nghiệp vụ và triển khai công tác pháp chế cấp tỉnh cho 2.496 lượt người là thủ trưởng các đơn vị, trưởng ban thanh tra nhân dân, báo cáo viên pháp luật, cán bộ phụ trách công tác pháp chế, chủ tịch công đoàn…

- Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, dạy chính trị được tổ chức thường xuyên vào dịp hè hàng năm. Tất cả các giáo viên dạy môn Giáo dục công dân đều được bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy bộ môn, các văn bản pháp luật mới, tình hình thời sự, chính trị trong và ngoài nước. Sở GD&ĐT tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ cốt cán các phòng GD&ĐT, giáo viên dạy môn Giáo dục công dân các trường trung học phổ thông; các phòng GD&ĐT tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên dạy môn Giáo dục công dân các trường trung học cơ sở.

3. Việc bổ sung tài liệu, thiết bị phục vụ PBGDPL

- Các tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật về giáo dục bảo vệ môi trường, an toàn giao thông; phòng, chống ma túy; phòng, chống HIV/AIDS; tài liệu giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên (bao gồm: Tờ rơi, áp phích, băng, đĩa, tập san, tài liệu được in...) được cấp phát từ các Bộ, ngành liên quan đã được Sở GD&ĐT triển khai kịp thời đến phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và các đơn vị kịp thời. Các tài liệu đã được sử dụng khá hiệu quả thông qua việc tích hợp vào nội dung dạy học các môn học: Sinh học, Hóa học, Vật lý, Giáo dục công dân, Công nghệ, Ngữ văn, Địa lý...và các hoạt động ngoại khóa ở các trường trung học.

- Đến nay 100% các trường học trên địa bàn tỉnh đều có tủ sách, ngăn sách pháp luật được quản lý theo dõi trong các thư viện của nhà trường. Ngoài những đầu sách đơn vị tự chủ động trang bị, Sở GD&ĐT đã tập trung chỉ đạo các đơn vị mua tăng cường 14 đến 18 đầu sách trong các năm từ năm 2017 đến năm 2021. Hiện nay, tủ sách pháp luật của các đơn vị có ít nhất 90 đầu sách tập trung chủ yếu gồm: các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo, quản lý tài chính, quản lý xây dựng, các văn bản quy phạm pháp luật chung ...

- Các đơn vị đều tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người học và cha mẹ người học được tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở giới thiệu sách của thư viện. Các đơn vị tạo điều kiện để mọi đối tượng trong đơn vị được đọc ngay tại thư viện hoặc mượn mang về nhà đọc. Đến nay hoạt động thư viên nói chung, việc khai thác tủ sách pháp luật nói riêng của các đơn vị đã đi vào nền nếp. Các đơn vị đều có nhân viên thư viện để tổ chức giới thiệu, theo dõi, tổ chức khai thác tủ sách giáo dục pháp luật trong nhà trường.

- Thông qua việc khai thác tủ sách pháp luật trong nhà trường, nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, người học và cha mẹ người học được nâng lên trong việc tìm hiểu, thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật. Nhờ đó, tình hình vi phạm pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học trong ngành giáo dục là ít, nhất là kể từ khi triển khai thực hiện các cuộc vận động “Hai không” của ngành và việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; số học sinh vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội đã giảm; tình hình đơn thư khiếu nại tố cáo ở trong ngành giáo dục không nhiều, số vụ việc phức tạp rất ít do ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức giải quyết những vụ việc ngay từ cơ sở.

4. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Việc triển khai PBGDPL của ngành tập trung vào những nội dung quan trọng, thiết thực và phù hợp với từng đối tượng.

- Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên: nội dung PBGDPL được chú trọng vào 3 nhóm vấn đề chính là:

+ Các quy định pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; hội nhập quốc tế; thực hiện quy chế dân chủ; khiếu nại, tố cáo; thi đua, khen thưởng ...

+ Các quy định pháp luật mới liên quan như Luật Giáo dục, Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Hình sự, Luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Lao động, Luật Hôn nhân và gia đình, phòng chống dịch bệnh ...vv.

+ Luật Giáo dục, các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và các văn bản liên quan trực tiếp đến công tác chuyên môn của ngành.

- Đối với người học:

+ Nội dung pháp luật được thực hiện qua chương trình môn học Đạo đức ở tiểu học, môn học Giáo dục công dân ở THCS và THPT, môn Pháp luật ở các trường chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, các nội dung pháp luật liên quan còn được tích hợp ở một số môn học khác như các môn: Tự nhiên xã hội, Lịch sử, Ngữ văn, Địa lý, Sinh học, Giáo dục quốc phòng, an ninh…

+ Tăng cường PBGDPL các nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến học sinh như: Luật Giáo dục, Luật thanh niên, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, pháp luật về giao thông, pháp luật về phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội, các quy chế đào tạo, thi cử, rèn luyện đạo đức, lối sống…

- Đối với cha mẹ người học: Nội dung PBGDPL tập trung vào việc phối hợp 3 môi trường: nhà trường-gia đình-xã hội trong giáo dục đạo đức, giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục trật tự an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh ...vv.

5. Hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

- PBGDPL qua các hội nghị tập huấn, giới thiệu văn bản pháp luật mới, đây là một hình thức cơ bản và được tổ chức thường xuyên vào dịp hè sau mỗi năm học. Sở đã tổ chức Hội nghị quán triệt trong cán bộ quản lý các văn bản luật quan trọng: Luật Giáo dục; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng...vv.

- PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng: Phối hợp tuyên truyền với Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh-Truyền hình Bắc Giang nhằm phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách mới về phát triển giáo dục, đào tạo; phối hợp với Tỉnh Đoàn thanh niên, Công an tỉnh… tổ chức phát động phong trào giữ gìn an ninh trật tự, tránh ùn tắc giao thông ở khu vực cổng trường học và phòng chống các tệ nạn xã hội…

- PBGDPL thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong ngành như: thực hiện phong trào thi đua “Hai tốt”, “Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- PBGDPL trên website của ngành giáo dục và đào tạo, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến cán bộ, giáo viên và học sinh; thông qua các bài viết tìm hiểu về pháp luật trên các tập san của ngành; thông qua tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…

- Tổ chức PBGDPL lồng ghép vào các tiết học chính khóa môn Đạo đức ở tiểu học, môn GDCD ở THCS và THPT; thông qua các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt câu lạc bộ, chào cờ đầu tuần ...vv.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác PBGDPL trong các nhà trường được giáo viên tích cực hưởng ứng, nhiều giáo viên dạy môn GDCD đã sử dụng phần mềm soạn giáo án điện tử để phổ biến các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến học sinh lồng ghép vào các tiết học chính khóa. Vì vậy các kiến thức pháp luật chuyển tải đến học sinh rất cô đọng và đầy đủ, dễ hiểu.

- PBGDPL thông qua việc khai thác triệt để hiệu quả của tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật trong thư viện các đơn vị, trường học. Từ năm 2017 đến nay, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh tiếp tục bổ sung các đầu sách cho tủ sách pháp luật tại các nhà trường, các đơn vị nhằm tạo ra nguồn tài liệu chính thống phục vụ cho công tác tìm hiểu, tra cứu của cán bộ, giáo viên, tạo thuận lợi cho công tác PBGDPL chính khóa và ngoại khóa. Từ cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc Sở cho tới các nhà trường thuộc mọi cấp học đều đã xây dựng được tủ sách hoặc ngăn sách pháp luật và khai thác tương đối hiệu quả nguồn tài liệu phục vụ cho công tác chuyên môn và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, giáo viên, học sinh. Đến nay, qua kiểm tra cho thấy, tại các đơn vị, trường học đã có tủ sách pháp luật.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Với sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; việc phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, sự chủ động, tích cực của ngành giáo dục, đặc biệt là sự quan tâm, chú trọng của các nhà trường, các thầy cô giáo, công tác PBGDPL trong toàn ngành giáo dục và đào tạo Bắc Giang đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; củng cố và giữ vững nền nếp, kỷ cương trường học, tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh; tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục theo đúng Luật Giáo dục và các văn bản chỉ đạo của các cấp. Sự chuyển biến này thể hiện cả ở việc giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa, cả ở nội dung chương trình và việc tổ chức các hoạt động PBGDPL. Nhiều trường học đã kiện toàn tổ chức, đội ngũ giáo viên dạy giáo dục công dân đáp ứng yêu cầu công tác.

- Nhờ đó, tình hình vi phạm pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục là rất ít, hầu như không có, nhất là kể từ khi triển khai thực hiện các cuộc vận động “Hai không” của ngành và việc “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; số học sinh vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội đã giảm nhiều; tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo ở trong ngành giáo dục không nhiều, số vụ việc phức tạp rất ít do ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức giải quyết những vụ việc ngay từ cơ sở, tránh phát sinh thành vấn đề lớn của ngành.

2. Tồn tại, khó khăn và nguyên nhân

2.1. Tồn tại, khó khăn

- Sự phối hợp giữa các ngành chức năng trong hoạt động PBGDPL chưa thường xuyên, sâu sát, kịp thời; tại một số đơn vị vai trò của các đoàn thể đối với việc tham gia tuyên truyền pháp luật cho học sinh, sinh viên còn hạn chế.

- Việc khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật trong các đơn vị, trường học hiệu quả chưa cao, số lượt học sinh khai thác tủ sách pháp luật còn ít.

- Trình độ tuyên truyền của một số cán bộ, giáo viên được giao phụ trách công tác PBGDPL còn hạn chế. Đặc biệt một số giáo viên ở bậc học THCS còn dạy chéo môn Giáo dục công dân nên chất lượng giảng dạy bộ môn chưa cao.

- Lãnh đạo một số nhà trường chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của môn Giáo dục công dân nên chưa có sự đầu tư, quan tâm thích đáng cho bộ môn. Các hoạt động ngoại khóa có nội dung PBGDPL trong thời gian qua tuy đã được quan tâm thực hiện nhưng thời gian dành cho hoạt động còn ít, tài liệu hướng dẫn còn thiếu, hiệu quả của hoạt động chưa cao.

- Kinh phí phục vụ công tác PBGDPL còn hạn chế.

2.2. Nguyên nhân

- Một bộ phận cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh chưa có ý thức thường xuyên tìm hiểu, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Một bộ phận học sinh còn thờ ơ, có tư tưởng học lệch, chỉ tập trung học các môn thi đại học và tốt nghiệp, dành rất ít thời gian, hoặc chỉ học đối phó với bộ môn.

- Một số giáo viên chưa đầu tư, thiếu sáng tạo trong giảng dạy môn Giáo dục công dân, chưa nhân thức đầy đủ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của môn học.

2.3. Giải pháp thực hiện

- Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân; PBGDPL đúng chuyên môn đào tạo hoặc được bồi dưỡng cơ bản về pháp luật để giảng dạy pháp luật; triển khai việc tích hợp PBGDPL, giáo dục kỹ năng sống trong môn học Giáo dục công dân ở các cấp học.

- Quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật của ngành Giáo dục.

- Dạy học bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng. Trong quá trình dạy học, thường xuyên gắn lý thuyết với thực tiễn bằng những ví dụ minh họa cụ thể, gần gũi với học sinh. Chú trọng các nội dung gắn với cuộc sống hàng ngày của học sinh như: an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, quy chế thi cử, kiểm tra, quyền và nghĩa vụ của trẻ em, học sinh…Đặc biệt chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen ứng xử có văn hóa theo pháp luật của học sinh. Kết hợp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh gắn nội dung PBGDPL.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, triển khai các hoạt động cụ thể như: tổ chức “Ngày pháp luật” định kỳ, thi tìm hiểu pháp luật, kể chuyện pháp luật…vv.

- Đáp ứng tốt các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học bộ môn; tăng cường trang bị tài liệu chuyên môn, biên soạn, bổ sung các tài liệu PBGDPL, tủ sách giáo dục pháp luật trong các nhà trường; phát động phong trào làm đồ dùng dạy học, xây dựng một số mẫu thiết bị phục vụ việc giảng dạy kiến thức pháp luật trong nhà trường phù hợp với tình hình địa phương.

- Tổ chức đưa thông tin pháp luật trên bản tin phát thanh, bảng tin, website của các nhà trường, hệ thống phát thanh học đường. Giới thiệu cho giáo viên và học sinh địa chỉ các website về pháp luật.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 Các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác PBGDPL trong các trường học tiếp cận kịp thời, nâng cao năng lực tuyên truyền, PBGDPL; tăng cường việc biên soạn, cấp phát tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật.

Sở GD&ĐT trân trọng báo cáo Bộ GD&ĐT./.

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT;

- vupc@moet.gov.vn;

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;

- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;

- Lưu: VT, TTr.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Đào Thị Hường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục I

Kết quả hướng dẫn, triển khai thực hiện đề án

 
 

 

STT

Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo

Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án

Loại văn bản

Số lượng

1

Kế hoạch

06

 

 

 

Phụ lục II

Tổng hợp số liệu thống kê về kết quả thực hiện Đề án

 
 

 

STT

Tổ chức tập huấn,

bồi dưỡng cho đội

ngũ báo cáo viên

pháp luật, cán bộ

làm công tác

PBGDPL, giáo viên

môn GDCD (Sở, Phòng GD&ĐT tổ chức; các đơn vị tổ chức)

Thực hiện PBGDPL trực tiếp cho người học

Thi tìm hiểu pháp luật

Số tài liệu PBGD PL được phát miễn phí (bản)

Số lượng tin bài về pháp luật được đăng tải, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng

Số cuộc tập huấn

Số lượt người tham dự

Số cuộc

Số lượt người tham dự

Số cuộc thi

Số lượt người dự thi

2017

188

376.000

812

160.400

136

546.000

13.120

163

2018

192

389.000

819

173.800

142

560.000

15.290

175

2019

198

420.000

883

179.760

167

588.00

14.120

196

2020

215

465.000

905

188.620

198

578.000

16.900

202

2021

226

496.000

432

86.520

51

194.079

7.200

98

 

 

Phụ lục III

Kinh phí cho việc thực hiện Đề án

 

Năm

Từ nguồn ngân sách

Từ nguồn khác

2017

600.000.000

0

2018

620.000.000

0

2019

693.405.000

0

2020

2.000.000.000

0

2021

915.970.000

0