Tìm kiếm tài năng nhí – Trường tiểu học Lãng Sơn, Yên Dũng