QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023

PHÒNG GD&ĐT YÊN DŨNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC NỘI HOÀNG

 

 
 
 

Số: 72/QĐ-THNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Nội Hoàng, ngày 02 tháng 8 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023

 

 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NỘI HOÀNG

 

Căn cứ Thông tư 28/2020/TT-BGD&ĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Thực hiện công văn số 159/PGD&ĐT-PT ngày 11 tháng 4 năm 2022 của phòng GD&ĐT Yên Dũng về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ xét tốt nghiệp, tuyển sinh năm 2022;

Theo đề nghị của ông/bà P.Hiệu trưởng nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 gồm các ông/bà.

(Có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng bắt đầu làm việc từ 7 giờ 30 ngày 05/8/2022, nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do chủ tịch Hội đồng phân công và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các ông/bà có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành/.

 

Nơi nhận:

- Lưu VT;

- Như  Điều 1.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Dương Thanh Miện

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2022-2023

(Đính kèm QĐ số 72/QĐ-THNH ngày 02/8/2022 của Hiệu trưởng trường TH Nội Hoàng)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Làm nhiệm vụ

Ghi chú

1

Dương Thanh Miện

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

 

2

Phan Thế Hùng

P.Hiệu trưởng

P.Chủ tịch HĐ

 

3

Lê Văn Cận

HT Mầm non

P.Chủ tịch HĐ

 

4

Nguyễn Thị Len

TT Tổ 1

Ủy viên

 

5

Thân Thị Ly

GV lớp 1

Ủy viên

 

6

Dương Thị Thanh

GV lớp 1

Ủy viên

 

7

Thân Thị Phong

GV lớp 1

Ủy viên

 

8

Dương Thúy Hường

Thư kí HĐ

Thư kí

 

9

Hoàng Thị Thanh Hòa

Văn thư

Văn thư

 

(Danh sách này có 9 thành viên)