Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023

PHÒNG GD&ĐT YÊN DŨNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC NỘI HOÀNG

 

 
  
 

Số: 71/KH-THNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
  
 

Nội Hoàng, ngày 01 tháng 8 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023

 

Thực hiện công văn số 159/PGD&ĐT-PT ngày 11 tháng 4 năm 2022 của phòng GD&ĐT Yên Dũng về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ xét tốt nghiệp, tuyển sinh năm 2022;

Căn cứ vào thực tế đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường,

Trường tiểu học Nội Hoàng xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

 - Huy động 100% trẻ sinh năm 2016 trên địa bàn xã Nội Hoàng ra lớp 1.

 - Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

II. YÊU CẦU

- Tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 trên địa bàn xã Nội Hoàng đảm bảo đúng quy định tại Điều lệ trường tiểu học.

- Thực hiện tuyên truyền phổ biến công khai các thông tin về công tác tuyển sinh của trường. Tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh và học sinh khi đến tuyển sinh.

III. NỘI DUNG

1. Đối tượng tuyển sinh.

- Trẻ em 6 tuổi (sinh từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016).

- Trẻ bị khuyết tật, tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 - 9 tuổi.

- Trẻ em có hộ khẩu thường trú và tạm trú trên địa bàn xã Nội Hoàng.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tuyển 100% trẻ sinh năm 2016 trên địa bàn xã Nội Hoàng

3. Hồ sơ tuyển sinh

- Bản sao giấy khai sinh có xác nhận của cấp có thẩm quyền (01 bản)

- Bản phô tô sổ hộ khẩu (01 bản)

- Bản phô tô thẻ bảo hiểm y tế (01 bản)

- Các giấy chứng nhận ưu tiên khác phô tô công chứng (như sổ hộ nghèo, chứng nhận con thương binh,, …)

4. Thời gian, địa điểm thực hiện công tác tuyển sinh.

- Từ 7 giờ 30 ngày 05/8/2022

- Địa điểm tại dãy lớp 1 của nhà trường theo địa bàn thôn

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

           1. Tất cả các thành viên trong hội đồng tuyển sinh phải chấp hành nghiêm túc việc tuyển sinh theo đúng nhiệm vụ và kế hoạch tuyển sinh.

           2. Thành viên của Hội đồng tuyển sinh khi thu nhận hồ sơ cần lưu ý, đối chiếu giấy khai sinh bản sao với giấy khai sinh bản gốc và sổ hộ khẩu; sau khi kiểm tra, nếu thấy hợp lệ trao trả lại phụ huynh giấy khai sinh bản gốc và sổ hộ khẩu.

           3. Trong quá trình tuyển sinh nếu thấy có vấn đề gì vướng mắc đề nghị báo cáo về Hội đồng tuyển sinh xin ý kiến giải quyết.

 

Nơi nhận:

- CB, GV, NV và PHHS (để th/hiện);

- Trường MN Nội Hoàng (để ph/hợp);

- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã kí)

 

Dương Thanh Miện